راه اندازی سامانه ویروس کاو؛ پویشگر بدافزار چند موتوره

راه اندازی سامانه ویروس کاو؛ پویشگر بدافزار چند موتوره

سامانه «ویروس کاو» به عنوان پویشگر نرم افزارهای مخرب توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) راه اندازی شد. سامانه ویروس‌کاو…