راه اندازی کارپوشه ایرانیان برای تسهیل و تسریع مکاتبات اداری مردم

راه اندازی کارپوشه ایرانیان برای تسهیل و تسریع مکاتبات اداری مردم

برای افزایش بهره‌وری و سهولت در پیگیری مطالبات یکپارچه مردمی از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، سامانه ملی کارپوشه ایرانیان ایجاد و بهره برداری شد. مهندس…