راه اندازی دبیرخانه مسابقات بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای تسهیل امور برگزارکنندگان مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال، «دبیرخانه هیأت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای» را ذیل معاونت نظارت و ارزشیابی تشکیل داد که وظیفه آن صدور مجوز و نظارت بر این مسابقات است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، براساس وظیفه قانونی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مبنی بر اعطای مجوز برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای و نظارت بر آنها، این بنیاد دبیرخانه هیأت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای را راه‌اندازی کرد تا در امور برگزارکنندگان این مسابقات تسریع شود.

بنابراین گزارش؛ براساس ماده ۲ مصوبه شماره ۴۴۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزاری مسابقات فرهنگی در کشور منوط به اخذ مجوز برای هر دوره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده و اجزای بند ۵ و ۶ بند «ط» ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۲۴۱۲/ت۴۱۵۵هـ مورخ ۳/۸/۸۹ هیأت وزیران «بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال» را از امور فرهنگی برشمرده و مسئولیت صدور مجوزهای مرتبط با آن از جمله مسابقات بازی‌های ویدئویی و نظارت بر آن، پس از تفویض توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گمارده شده است.

براین اساس صدور مجوز مسابقات بازی‌های ویدئویی توسط سایر مراجع، خلاف مقررات بوده و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

متقاضیان جهت دریافت مجوز برگزاری مسابقات بایستی به سامانه الکترونیکی www.ebazi.orgمراجعه و فرم‌های مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، فرم پر شده را به دبیرخانه فوق تحویل دهند.