کنسول و بازی

راه اندازی سامانه صدور مجوز نشر و دریافت هولوگرام بازی‌های رایانه‌ای

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل 95 در ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه از روالﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اداری ﺗﺪوﯾﻦ و در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮ-ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای اﺑﻼغ کرد.

به گزارش  ایستگاه آی تی به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اﯾﻦ روال و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل 95 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﭼﺮاغ راه ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻫﻤﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد، ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ و وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮان ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی، درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺮاﯾﺶ و … ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ www.ircgid.ir اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺑﺎزی‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری، در ﺳﺎل 1395 ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا